Excel資料顯示應用的問題贊助商連結


shung0116
2011-10-18, 04:21 PM
請教各位前輩
假如某個EXCEL內容如下
A B C D
test1 test2 test3 test4
good
test2 test3 test4 test5
well

可否自定條件,當欄位的值是空白的時候,自動補成跟上一列的值一樣呢?
謝謝